logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

บัณฑิตอาสาใน อ.ศรีสาคร นราธิวาส นิเทศงานและประเมินผล เพื่อรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา (ตาดีกาการันตี) และศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ภายใต้โครงการของ ศอ.บต.
 
         เมื่อวานนี้ (วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)  นางมลฤดี ซี บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ ๒ บ้านอีนอ ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส รายงานว่า ประธานบัณฑิตอาสาฯ มอบหมายให้บัณฑิตอาสาในพื้นที่นิเทศงานและประเมินผล เพื่อรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษา (ตาดีกาการันตี) ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดชายแดนภาคใต้ระดับอำเภอ ภายใต้โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในพื้นที่ เพื่อยกระดับการศึกษาให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสังคม นำโดยนายชาคริต มะยาแมง ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาเอกชนอำเภอศรีสาคร และคณะกรรมการจากหลายหน่วยงานร่วมเป็นกรรมการในครั้งนี้ อาทิ ผู้แทนจากศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ผู้แทนจากท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากสาธารณสุข  ผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจ และผู้แทนจากบัณฑิตอาสาฯ โดยมีศูนย์ที่ต้องนิเทศจำนวน ๔ ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์รียาดะสสอลีฮีน บ้านไอร์กาโซ หมู่ที่ ๖ ต.ศรีสาคร ศูนย์อัลอุครอวียะห์ บ้านไอร์กาแซ หมู่ที่ ๖ ต.ศรีสาคร ศูนย์นูรุลฮูดาร์ บ้านไอร์บลือแก หมู่ที่ ๙ ต.ศรีสาคร และศูนย์นูรุลอิสลามบ้านปาหนัน หมู่ที่ ๔ ต.ศรีสาคร สำหรับการนิเทศและประเมินผลมีทั้งหมด ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์ ด้านการบริหารจัดการศูนย์ ด้านวิชาการ ด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียน และด้านความสัมพันธ์ชุมชน ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้ขอบคุณทางคณะกรรมการนิเทศและประเมินผลเป็นอย่างมาก และจะนำส่วนที่ขาดตกบกพร่องไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาศูนย์ให้มีความก้าวหน้าให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
 

บัณฑิตอาสาติดตามความคืบหน้า โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ บ้านห้วยคล้า อ.ควนโดน จ.สตูล
 
       เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม 2559 เวลา 16.00 น. นายวัชระ ปันจอร์บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 4 บ้านห้วยคล้า ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รายงานว่า ที่บ้านห้วยคล้า หมู่ที่ 4 ตำบย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล นายอาหมาด ดาหมาด กำนันตำบลย่านซื่อ พร้อมด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาฯลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการประชารัฐ งบประมาณ 200,000 บาท ซึ่งบ้านห้วยคล้าได้จัดทำโครงการ ก่อสร้างศูนย์รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ซึ่งความคืบหน้าของโครงการโดยผู้รับเหมาได้ทำการมุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งในขั้นตอนนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 80% ของโครงการทั้งหมด ทางผู้รับเหมามั่นใจว่าจะสามารถดำเนินการเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด โดยมีบัณฑิตอาสาฯทำหน้าที่ร่วมติดตามความคืบหน้าโครงการพร้อมถ่ายภาพประกอบการจัดทำเอกสารรายงานอำเภอได้รับทราบต่อไป
 

บัณฑิตอาสาฯ รับมอบชุดรายอจาก ศอ.บต. เพื่อส่งต่อให้กับเด็กด้อยโอกาสและเด็กกำพร้า เพื่อเตรียมใส่ในวันรายออิดิลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช 1437 ที่จะมาถึงนี้ ขณะที่เด็กๆต่างมีความดีใจเป็นอย่างยิ่ง
 
        เมื่อวันที่  3  กรกฎาคม  2559 เวลา 11.30 น. นางสาวสะปีนะ มะเละ บัณฑิตอาสาฯบ้านภูมีน้ำพุ่ง  ม.2 ต.ยามู  อ.ยะหริ่ง  จ.ปัตตานี รายงานว่า ที่ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ทีมตำบลยามู โดยเจ้าหน้าที่ปกครอง ผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาฯ ลงพื้นที่มอบเสื้อให้กับเด็กด้อยโอกาสทั้ง 5 หมู่ของตำบลยามูและเด็กกำพร้า ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงการจัดซื้อชุดรายอ เนื่องในวันรายออิดิลฟิตรี ฮิจเราะห์ศักราช 1437 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 19 กิจกรรมของเดือนรอมฏอนของ ศอ.บต. ทำให้เด็กๆต่างดีใจที่ได้รับเสื้อและขอบคุณหน่วยงานภาครัฐที่เห็นความสำคัญและมอบโอกาสดีๆให้
 
       ในวันเดียวกันนี้ เวลา 13.30 น. น.ส.มารีนา บากา บัณฑิตอาสาฯ ม.9 ต.สุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส รายงานว่า บัณฑิตอาสาฯ ประจำหมู่บ้าน เป็นตัวแทนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบชุดราบอตามกิจกรรมเดียวกัน สร้างความปลาบปลื้มใจให้ครอบครัวของเด็กและดีใจที่หน่วยงานภาครัฐไม่ทอดทิ้งเด็กๆดังกล่าว
 

บัณฑิตอาสา อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
 
       วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นางสาวมารียะ กาเดร์ บัณฑิตอาสาฯหมู่ที่ 9 บ้านจือแร ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า บัณฑิตอาสาได้ลงพื้นที่สำรวจความคืบหน้าโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านจือแร เพื่อติดตาม และรายงานถึงความสำเร็จของโครงการและความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว โดยในส่วนของหมู่ที่ 9 บ้านจือแรได้มีการดำเนินโครงการ 2 โครงการคือโครงการปรับปรุงลานกีฬาประจำหมู่บ้าน และโครงการปรับปรุงศูนย์รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  ขณะนี้โครงการทั้งสองโครงการ ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ 100%และได้รับความพึงพอใจแก่ประชาชนได้เป็นอย่างดี ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และควรได้รับการสนับสนุนต่อไป
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner