logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

ชาวมุสลิม อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ร่วมกิจกรรมละศีลอดภายในหมู่บ้าน
 
        เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 นายเดชา บังสา บัณฑิตอาสาฯ หมู่ทึ่ 9 บ้านควนไสน  ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รายงานว่า ที่มัสยิดบ้านควนไสน หมู่ที่ 9 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล นายซอหมาด อาเก็ม อีหม่ามมัสยิดบ้านควนไสน  นายชาฝีอี หลีมานัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องชาวบ้านควนไสน ร่วมกันละศีลอดประจำวัน โดยบ้านควนไสนได้จัดทำเวรสำหรับละศีลอดในแต่ละวันของเดือนรอมฎอน ลงหุ้นกันครอบครัวละ 200 บาท ในการจัดทำอาหารในแต่ละวัน กิจกรรมดังกล่าวทำให้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรักความสามัคคีและการร่วมมือกันในชุมชน ซึ่งได้ทำกันมาเป็นประจำในทุกปีของเดือนรอมฎอน โดยบัณฑิตอาสามีหน้าที่จัดเวรและประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ชาวบ้านได้รับทราบ เพื่อมาร่วมกิจกรรมละศีลอดอย่างพร้อมเพรียงกัน
 
       ในวันเดียวกันนี้ นส.สุรียาณา เจ๊ะดอเลาะ บัณฑิตอาสา 5 บ้านบูเก๊ะ ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า นายอามาซะ สามะ ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต.มูโนะ กำนัน อิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด เจ้าหน้าที่ทหาร อส.ในพื้นที่ และบัณฑิตอาสาฯ ได้ร่วมกันละศีลอดในพื้นที่มัสยิดนูรูลยาบาล หมู่5 บ้านบูเก๊ะ ต.มูโนะ อ.สุไหงโก-ลก ซึ่งเป็นประเพณีการเปิดบวชในช่วงเดือนรอมฎอน เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น 1 ครั้งต่อเดือนรอมฎอน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้านภายในหมู่บ้าน
 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมละศีลอดกับพี่น้องมุสลิมในตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
       เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 เวลา 18.00 น. นายเสกสรร สาลี บัณฑิตอาสาฯหมู่ที่ 3 บ้านพรุหมาก ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รายงานว่า ที่มัสยิดฟูหล่าหลนนาอีม (มัสยิดบ้านพรุหมาก) หมู่ที่ 3 ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา จัดพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน สันติสุข โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พบปะเยี่ยมเยียนและพูดคุยกับพี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ พร้อมมอบอินทผาลัม น้ำตาลทรายและเครื่องดื่มต่างๆ  โดยมีนายตอฮ๊าด นิหะ โตะอิม่าม มัสยิดฟูหล่าหลนนาอีม เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ร่วมพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอนพร้อมกับชาวบ้าน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น โดยมีนายบำเหน็จ บินหรีม นายอำเภอเทพา พลตำรวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ต.อ.วีรวุธ สันนะกิจ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเทพา ตลอดจนปลัดอำเภอเทพา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเทพา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิตำบลเทพา  ชาวบ้านในชุมชนและเข้าร่วมกว่า 250 คน
 

ชาวจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย  ยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์
 
      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 08.00 น. นางสาวปารีด๊ะ อีซอ บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา รายงานว่า ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโหนด และบัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70ปี ทรงครองราชย์ ของอำเภอสะบ้าย้อย โดยมีนายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์ นายอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยปลัดอาวุโส  หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชนในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย โรงเรียนประถม โรงเรียนมัธยม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย สถานีตำรวจภูธรอำเภอสะบ้าย้อย ตชด. กศน.อำเภอสะบ้าย้อย อาสาสมัครรักษาดินแดนอำเภอสะบ้าย้อยและภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วม
 
       กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นตามมติที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และมีเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีหน่วยงาน องค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปีนี้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 70 ปี ทรงครองราชย์
 

บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดสตูล ทำหน้าที่ครูช่วยสอนประจำหมู่บ้าน ตามนโยบายของ ศอ.บต. เสริมทักษะความรู้วิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์
        เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. นางสาวชุตินันท์ สันโด  บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิบ้านคลองบัน หมู่ที่ 6 ตำบลสาคร  อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล รายงานว่า บัณฑิตอาสาฯ บ้านคลองบัน หมู่ที่ 6 ตำบลสาคร อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ทำหน้าที่ครูหมู่บ้านสอนเสริมทักษะคณิตศาสตร์และภาษาไทยให้กับเด็กในหมู่บ้าน ภายใต้โครงการ“ครูช่วยสอนประจำหมู่บ้าน” ตามนโยบายของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กระบวนการพี่สอนน้อง เรียกน้องๆในหมู่บ้านมาทำการเรียนการสอนที่บ้านของบัณฑิตอาสาฯ สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ ให้นักเรียนคิดเลขเร็วและฝึกทำโจทย์การบวกเลขอย่างง่าย และในส่วนของวิชาภาษาไทย ให้น้องๆทบทวนบทเรียนวิชาภาษาไทย พูดไทยชัด เขียนไทยถูก เสริมทักษะภาษาไทย โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยการให้ออกมาเขียนตามคำบอกทีละคน และให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน นัดหมายในการสอนชั่วโมงต่อไป กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเด็กๆเป็นอย่างดี เด็กทุกคนสนุกกับการเรียน  ทำให้รู้สึกดีกับการสอนและมีกำลังใจสอนในคาบเรียนถัดไป
 
         ขณะเดียวกัน ว่าที่ ร.ต.หญิงอรอุมา บุญจันทร์ บัณฑิตอาสา ฯ บ้านราวปลา หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล รายงานว่า ที่สำนักสงฆ์บ้านราวปลา หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล บัณฑิตอาสาฯ ก็ได้ทำหน้าที่ครูหมู่บ้านเช่นกัน โดยการสอนเสริมทักษะคณิตศาสตร์และภาษาไทยให้กับเด็กๆในหมู่บ้าน ซึ่งวิชาภาษาไทย ให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องสระและวรรณยุกต์ การเติมคำให้ได้ใจความ พร้องทั้งการฝึกการอ่านออกเสียง ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ สอนให้เขียนโจทย์ปัญหาการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน100 กิจกรรมในครั้งนี้สามารถใช้เวลาว่างหาความรู้เพิ่มเติมและเน้นการทำกิจกรรมร่วมกันภายในหมู่บ้านอีกด้วย
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner