logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

“จังหวัดสตูล” จัดโครงการ ส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยฯ
 
       วันนี้(๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙) นายสุชาติ หมาดง๊ะ บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ จังหวัดชายแดนใต้ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล รายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านห้วยไทร อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและผลผลิตตกต่ำ โดยมีนายชาตรี รอดเสวก พัฒนาการอำเภอละงู นางสาวสมปอง บุญฤทธิ์ และนางสาวอัสลีน่า สมาคม พัฒนากร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละงู เป็นวิทยากร
 
        ทั้งนี้โครงการส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยฯ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล และพัฒนาอาชีพกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต สำนักงานเกษตรและพัฒนาชุมชน อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยโครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤษภาคม ซึ่งมีเกษตรกรชาวสวนยางพารารายย่อยในชุมชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน
 

บัณฑิตอาสาฯ จังหวัดสตูล” เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประชุมประจำพฤษภาคม
        วันนี้ (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙)  นายนิรันดร์ โดงกูล บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ  จังหวัดชายแดนใต้ บ้านโต๊ะสะ หมู่ที่ 1 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคมที่ผ่านมา เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่มัสยิดบ้านโต๊ะสะ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล นายสมมาตร มานะกล้า รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "ส่งเสริมหมู่บ้านต้นแบบเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีนายอธิธ์พล สารบัญ พัฒนาการอำเภอควนโดน และนายสุทิน นพชำนาญ เกษตรอำเภอควนโดน เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยที่เข้าร่วม ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมดำเนินการของ 3 หน่วยงาน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาชุมชน และสำนักงานการเกษตร อำเภอควนโดน โดยมีเป้าหมายเป็นกลุ่มครัวเรือน หมู่บ้านละ 30 ครัวเรือน
 
       ส่วนที่ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล มีการประชุมหมู่บ้านประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายเรวัฒน์ บูอีตำ ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีการหารือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางราชการที่ได้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการให้ที่ประชุมได้รับทราบ เรื่องการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ(พนม.) และเรื่องการเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับทางสภากาชาดของจังหวัดสตูล ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยขอความร่วมมือผู้ที่สามารถบริจาคเลือดได้ให้ไปร่วมในวันดังกล่าวด้วย
 

“บัณฑิตอาสาฯ ศอ.บต.” ร่วมจัดเวทีประชาคมในโครงการพนม. ที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา และร่วมทำบุญประจำปีที่กุโบร์ต้นไข่เน่า จังหวัดสงขลา
      วันนี้(๑๘ พฤษภาคม) นายอสมาน แวบือซา บัณฑิตอาสาฯ ม.๓ บ้านดูซงตาวา ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา รายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙  เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่บ้านดูซงตาวา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา มีการจัดเวทีประชาคมโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ(พนม.) นำโดยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ทหาร และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมได้เสนอโครงการ 6 โครงการ และมีการลงมติเลือก 2 โครงการ เป็นโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเพื่อรับมือกับภัยแล้งในปีหน้าและปีต่อไป ซึ่งชาวบ้านเห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว เพราะเป็นการแก้ปัญหาและช่วยเหลือคนในพื้นที่ตามปัญหาที่ประสบและตรงวัตถุประสงค์หลักของโครงการตามแนวประชารัฐอีกด้วย
 
       ส่วนที่กุโบร์ต้นไข่เน่า นางสาว พัชรีย์ ตรงมะตัง บัณฑิตอาสาฯ หมู่ ๒ บ้านแคเหนือ ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคมที่ผ่ามา เวลา ๑๐.๓๐น. มีการจัดงานบุญประจำปี ๒๕๕๙ นายแอ เจเพ็ง กำนันตำบลแค เป็นประธานในพิธี พร้อมชาวบ้านกว่า ๑,๒๐๐ คนเข้าร่วมกิจกรรมและนำอาหารมารับประทานและทำบุญด้วย ซึ่งงานบุญประจำปีในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการมัสยิดมะวาย์ มัสยิดบ้านเพนียด มัสยิดบ้านทุ่งครก ป่าหว้า สะพานหัส ท่าหมอไทร หัวทิง และมัสยิดเกาะยอ
 
 

“บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ จชต.” ขับเคลื่อนโครงการพนม. ศอ.บต. เพื่อช่วยเหลือครอบครัวมีรายได้น้อยในพื้นที่ จชต.
        วันนี้ (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙) นายอุสมาน ลีแมงยี บัณฑิตอาสาฯ บ้านฮูแตยือลอ หมู่ 6 ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายแวอาแซ ดาโอ๊ะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านฮูแตยือลอ  ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวคุณธรรม สัจจะ  สันติสุข ปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕๐ ครัวเรือน ซึ่งเป็นครอบครัวที่ได้รับการประเมินแล้วว่า มีคุณธรรม สัจจะ สันติสุข ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนม.) ของศอ.บต. เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตประจำวันแก่ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์ให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวคุณธรรมอีกด้วย
 
       ส่วนที่จังหวัดสงขลา เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวรอฮานี หมะสา บัณฑิตอาสาฯ​ หมู่ที่ ๔ บ้านโคก​เค็ต​ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รายงานว่า นายเจริญ โอะหะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ พร้อมคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้มอบถุงยังชีพแก่ ผู้พิการติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กว่า ๑๔๔ คน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับหมู่บ้านจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี ๒๕๕๙ ด้วย
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner