logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

บัณฑิตอาสา ศอ.บต. อ.เทพา ร่วมประชุมหารือเลือกโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทางประชารัฐ ส่วน จ.นราธิวาส มีการคัดเลือกคณะกรรมการอิหม่ามดีเด่นใน จชต. ประจำปี ๒๕๕๙
      วันนี้ (๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙) เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวกอริเย๊าะ แวหะยี บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 6 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา รายงานว่า ที่มัสยิดบาลายเขียว อ.เทพา จ.สงขลา ชาวบ้านตำบลท่าม่วง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทางประชารัฐ ซึ่งมีนายสุดิง มุหิตาปี ผู้ใหญ่บ้าน เป็นประธาน และมีนายธัญญวัฒน์ วัตตธรรม ปลัดอำเภอประจำตำบลท่าม่วง เป็นที่ปรึกษาการดำเนินโครงการ โดยการหารือเลือกโครงการเพื่อดำเนินการในครั้งนี้ มุ่งเน้นโครงการที่เป็นสาธารณประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งที่ประชุมได้คัดเลือก ๒ โครงการ คือ โครงการปรับปรุงระบบประปา สายโท ๑ และ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลที่มัสยิด อีกทั้งมีการคัดเลือกคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน คณะละ ๓ คน
 
         ส่วนจังหวัดนราธิวาส ที่มัสยิดบ้านรายอบาลี นางสาวซูไรดา สาแม บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ ๗ บ้านปอเนาะ ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า นายมนต์วิทย์ โชติอัษฎายุธ ปลัดอาวุโสอำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วย นายแวอาแซ แวมามุ  คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการมัสยิดบ้านรายอบาลี ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ปกครอง กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน คณะครูโรงเรียนตาดีกา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน บัณฑิตอาสาฯ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมคัดเลือกคณะกรรมการอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งผู้ที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมคือ นายดาโอ๊ะ หะมะ อิหม่ามประจำมัสยิดรายอบาลี จังหวัดนราธิวาส
 

ชาวบ้าน ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ร่วมประชุมประชาคมโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างอำเภอสันติสุข
 
      เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 16.00 น. นางสาวนารี ประดิษฐธรรม บัณฑิตอาสาฯหมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า นายชัยรัตน์ สุขสมคิด ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลสุไหงปาดี พร้อมด้วย นางสาวรัตติยา สุตระ พัฒนากรตำบลสุไหงปาดี นางซอลีฮา  สีระโก เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบลสุไหงปาดี ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยฝ่ายรักษาความสงบ ชาวบ้าน บัณฑิตอาสา ร่วมประชุมประชาคมโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างอำเภอสันติสุข ณ ศาลาวัดประดิษฐ์บุปผา หมู่ที่ 3 บ้านใหม่ ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
 
        สำหรับโครงการที่ชาวบ้านได้เสนอ ประกอบด้วย โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล โครงการขุดบ่อน้ำตื้น จากนั้นได้ให้ชาวบ้านได้ลงมติเรียงลำดับความสำคัญ ผลปรากฏว่า ชาวบ้านเลือก โครงการขุดบ่อน้ำตื้น จึงได้จัดลำดับความสำคัญเป็นโครงการลำดับที่ 1 ต่อมาได้เข้าสู่กระบวนการจัดตั้งคณะกรรมการเบิกจ่ายเงิน ตรวจรับ และจัดซื้อจัดจ้าง โดยโครงการทั้งหมดที่ได้เสนอมาข้างต้นนี้ ตรงกับความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ ในส่วนของบัณฑิตทำหน้าที่ในการประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และจดบันทึกการประชุมในครั้งนี้
 

“ผู้ว่าฯสตูล” เปิดกิจกรรมการจัดการความรู้เครือข่าย ทสม. จากภูผาสู่มหานที ด้านชาวบ้าน หมู่ 4 อ.สุคิริน จ.นราธิวาส เสนอโครงการซ่อมแซมโรงเรียนตาดีกาดารูลอามานกูยิ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเยาวชน
         เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นางสาวเจนวลี ปะดุกา บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 7 บ้านบูเก็ตยามู  ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล รายงานว่า เมื่อเวลา ๑๐.๓๐ น. นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฎฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการจัดการความรู้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จากภูผาสู่มหานที ณ โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ อ.ควนกาหลง จ.สตูล โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความพร้อมของเยาวชน ทสม.ในการเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาและจัดการความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของเครือข่าย ทสม.ที่เป็นเยาวชน ให้มีความพร้อมสำหรับนำไปปฏิบัติงานได้จริงในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อให้พัฒนารูปแบบ กระบวนการและเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้มีนักเรียน เครือข่าย ทสม.ที่เป็นเยาวชน คณาจารย์ บัณฑิตอาสาฯ และเจ้าหน้าที่ส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 200 คน
 
       ส่วนจังหวัดนราธิวาส นางสาว รอหานา มะแอ บัณฑิตอาสาฯ หมู่ 4 บ้านกูยิ ต.ร่มไทร อ.สุคิริน จ.นราธิวาส รายงานว่า ที่ศาลาอเนกประสงค์ บ้านกูยิ จ.นราธิวาส ชาวบ้านในหมู่บ้านเข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการยกระดับหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ โดยมีนางซารีฟะ มะยายอ เจ้าหน้าที่ปกครองตำบลร่มไทร และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ทหารพรานในพื้นที่พร้อมด้วย นายบุคอรี เจ๊ะสือแม ผู้ใหญ่บ้านกูยิและบัณฑิตอาสาฯเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งชาวบ้านได้เสนอโครงการซ่อมแซมโรงเรียนตาดีกาดารูลอามานกูยิ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเด็กๆในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น
 

ชาวบ้าน ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส ร่วมประชุมประชาคมโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
 
           เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00น. นางสาวซูรายดา ดารอมิง บัณฑิตอาสาฯ ม.10 บ้านตันหยง ต.สากอ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส รายงานว่า นายอันวา  บินดอเล๊าะ ผู้ใหญ่บ้าน ม.10 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองตำบลสากอ คณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้าน และบัณฑิตอาสาฯ  ร่วมประชุมประชาคมโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแนวทางโครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างอำเภอสันติสุข ณ อาคารโรงเรียนตาดีกา บ้านตันหยง หมู่ที่ 10 ตำบลสากอ ซึ่งโครงการที่ชาวบ้านได้เสนอที่ประชุมเพียงโครงการเดียว คือโครงการซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน บ้านตันหยง ซึ่งเป็นความต้องการของประชาชน ในการประชาคมวันนี้ทำให้ชาวบ้าน ทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี  ในส่วนของบัณฑิตทำหน้าที่ในการประสานงาน ประชาสัมพันธ์และจดบันทึกการประชุม
 
A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner