logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

ชาวบ้านพรุ จ.สตูล จัดกิจกรรม บ้านพรุน่าอยู่สู่สุขภาวะ ด้านหัวหน้าส่วนราชการตำบลลำไพล จ.สงขลา ร่วมเสนอรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่
          วันนี้ (10 ตุลาคม 2559) นางสาวสิรินทรา กาเเบ บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 10 ตำบลลำไพล จังหวัดสงขลา รายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ตุลาคมที่ผ่านมา หัวหน้าส่วนราชการพร้อมชาวบ้านในพื้นที่ร่วมเสนอรายละเอียดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรในพื้นที่บึงทุ่งพระยอด ตำบลลำไพล เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และเจ้าหน้าที่จากสถานีพัฒนาที่ดินสงขลา พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเตรียมดำเนินโครงการด้วย อาทิ เรื่องการเตรียมการของกลุ่มปลูกผักและพืชระยะสั้น การเลี้ยงปลาในกระชัง การหาตลาดสำหรับผลผลิต เป็นต้น
               
         ในวันเดียวกัน นายอำนวย ชื่นช่วย บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 5 บ้านพรุ ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล รายงานว่า เวลา เวลา 09.00 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์ บ้านพรุ นายมาแอล ด่านเท่ง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านพรุ เป็นประธานจัดการประชุมโครงการ บ้านพรุน่าอยู่สู่สุขภาวะ โดยโครงการดังกล่าว บัณฑิตอาสาฯ ได้ดำเนินโครงการขอสนับสนุนงบประมาณ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับเงินอนุมัติโครงการฯ จำนวน 63,000 บาท  เพื่อดำเนินการโครงการในพื้นที่หมู่บ้าน โดยมีห้วงเวลาในการดำเนินโครงการ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560 มีกิจกรรมหลัก จำนวน 6 กิจกรรม คือ จัดตั้งคณะทำงานดำเนินงาน คณะทำงานเก็บข้อมูล คณะทำงานจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและพัฒนาศักยภาพชุมชน ปฏิบัติการคัดแยกขยะในครัวเรือนชุมชน และใช้ประโยชน์จากขยะ คณะทำงานติดตามและสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงาน และเวลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมสรุปบทเรียนการดำเนินงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำในท้องถิ่นและตัวแทนกลุ่มต่างๆในพื้นที่เป็นอย่างดี
 

จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมประชารัฐอาสา ลงแขก ดำนา พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ส่งเสริมเกษตรกรฟื้นฟูที่นา
 
       วันนี้ (23 กันยายน 2559) นายอำนวย ชื่นช่วย ประธานบัณฑิตอาสาฯอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล รายงานว่า เมื่อวันที่ 20 กันยายน เวลา 08.00 น. ที่ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐอาสา ลงแขก ดำนา พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายบุญช่วย หอมยามเย็น นายอำเภอควนกาหลง หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน โดยประชารัฐอาสา ลงแขก ดำนาฯ จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ฟื้นฟูที่นา เพื่อเป็นมรดกสืบสานแด่อนุชนรุ่นหลัง ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการผลิตข้าวที่ปลอดภัย เหมาะสมกับพื้นที่ และเพื่อให้เด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา เป็นการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นอกห้องเรียน ซึ่งภายในกิจกรรมมีการลงแขก ดำนา การจัดนิทรรศการของส่วนราชและการแสดงเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง และการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท๊อปด้วย
 

บัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ ตำบลย่านซื่อ จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรม ร้านค้าศูนย์บาท ขยะรีไซเคิลแลกสินค้าสำหรับใช้ในครัวเรือน
        วันนี้ (10 ตุลาคม 2559) นายรอชีดี ปันจอร์ บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 5 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล รายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. นายยุโสบ หลีมานัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลย่านซื่อ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร้านค้าศูนย์บาท ซึ่งจะรับขยะรีไซเคิลจากประชาชนเพื่อแลกสินค้าสำหรับใช้ในครัวเรือน อาทิ ไข่ไก่ น้ำตาล น้ำปลา น้ำมัน เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการและนำขยะรีไซเคิล อาทิ กระดาษ  พลาสติก เหล็ก ขวดแก้ว มาแลกสินค้าจำนวนมาก อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลควนโดน แนะนำให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ เพื่อนำไปใช้สำหรับคัดแยกนำมาขายในเดือนต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการรักษาความสะอาดและเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะจากครัวเรือนเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะของแต่ละครัวเรือนอีกด้วย
 

นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานจัดกิจกรรม “นำพาสู่ใต้สันติสุข” สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของวัฒนธรรม ศาสนา ด้านชาวบ้านตำบลปาล์มพัฒนา จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษ 100% เป็นอาชีพเสริม-สร้างรายได้
 
        วันนี้ (16 กันยายน 2559) นายอภิเชฐ อุมะระโห บัณฑิตอาสาฯ หมู่ที่ 2 ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล รายงานว่า เมื่อวันที่ 15 กันยายน เวลา 13.00 น. พี่น้องตำบลปาล์มพัฒนา นำโดยนายร๊มหลี โต๊ะหมัด ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน จัดกิจกรรมเพาะเห็ดฟางปลอดสารพิษ 100% หรือเห็ดฟางบนคอนโด ที่บ้านผังปาล์ม 3 อ.มะนัง เพื่อสร้างรายได้และอาชีพเสริมแก่ชาวบ้านในละแวกนอกจากอาชีพกรีดยางพารา ทั้งนี้ในการปลูกเห็ดฟางบนคอนโดใช้ระบบไอน้ำในการฆ่าเชื้อและไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในทางการเกษตรด้วย
 
       ในวันเดียวกัน นางสาวซารีนา  ดือเร๊ะ บัณฑิตอาสาฯ หมู่ 2 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส รายงานว่า ที่ตำบลยี่งอ จังหวัดนราธิวาส เวลา 08.30 น.  นายประยูร  พุทธชาติ นายอำเภอยี่งอ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “นำพาสู่ใต้สันติสุข” ตามโครงการราษฏร์-รัฐร่วมใจ สู่ใต้สันติสุข ประจำปี 2559  โดยภายในงานมีการบรรยายธรรมจากผู้นำทางศาสนาและนักวิชาการในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของวัฒนธรรม ศาสนา และชาติพันธ์ โดยใช้กระบวนการทางศาสนาที่มีลักษณะเรียบง่ายและสอดคล้องกับวิถีชีวิตในพื้นที่มาอธิบาย
 

เนื้อหาอื่นๆ...

A- A A+Sample banner

 
 
ระบบร้องเรียนร้องทุกข์
สายตรง ศอ.บต.
ระบบลงทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ
ศูนย์ประสานงานนักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
 
สมุดโทรศัพท์ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner

คำถามที่พบบ่อย

สินค้าฮาลาล 3 จชต.

 
แบบสำรวจข้อมูลบุคลากร
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติของ ศอ.บต.
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2558
การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ
การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) ของ ศอ.บต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
ดัชนีความเชื่อมั่นการค้าการลงทุน จชต.
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner
Sample banner