logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

บทความ
ศอ.บต. เดินหน้าโครงการ“ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ประโยชน์สู่ประชาชนบนฐานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
         Big Project การพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับโครงการเมืองต้นแบบ โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จับมือภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดกรอบการพัฒนาภายใต้แนวคิด “สานพลังประชารัฐ” ผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ของธุรกิจเอกชน พัฒนาเมืองเศรษฐกิจ เป็น 3 เมือง สร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ให้เป็นเมืองที่มีความโดดเด่นทั้ง 3 เมือง ซึ่งแต่ละเมืองมีรอยติดต่อกันในลักษณะสามเหลี่ยมเรียกว่า “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” หวังสร้างบ้านเมืองต้นแบบการพัฒนาที่มีเอกลักษณ์ประจำสอดคล้องกับศักยภาพของความเป็นเมืองในปัจจุบัน เป็นเมืองต้นแบบแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจที่แตกต่างไปตามศักยภาพ แต่สามารถเชื่อมโยงระหว่างกัน ดังต่อไปนี้
 
          เมืองหนองจิก จังหวัดปัตตานี พื้นที่ยอดสามเหลี่ยม พัฒนาขึ้นเป็นเมืองต้นแบบเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสงขลา เป็นเส้นทางหลักผ่านไปยังจังหวัดปัตตานีและยะลา นับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับภาคธุรกิจเอกชนที่สนใจทั้งในและต่างประเทศที่พร้อมเข้ามาลงทุน พร้อมใจจะพัฒนาสร้างเป็น “เกษตรอุตสาหกรรมแนวใหม่” ล่าสุดมีภาคเอกชนรายใหญ่ อาทิ บริษัทปาล์มพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรธุรกิจลงไปดำเนินการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมแล้ว ทั้งนี้ยังมีพื้นที่ที่มีศักยภาพรองรับภาคธุรกิจเอกชนที่สนใจทั้งในและต่างประเทศเตรียมรอขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นอีก
 
           เมืองเบตง จังหวัดยะลา พื้นที่ฐานสามเหลี่ยมตะวันตก พัฒนาขึ้นเป็นเมืองต้นแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เป็นเมืองหน้าด่านสำคัญของจังหวัดยะลาตอนล่าง มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย เป็นเมืองหลักที่มีรายได้ส่วนใหญ่จากการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยรอบตามแผนการสร้างพลังงานไฟฟ้าชุมชน ควบคู่ไปกับโรงไฟฟ้ามาตรฐาน ซึ่งมีความพร้อมด้วยศักยภาพและเครือข่ายธุรกิจที่มีความสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ เพื่อให้บรรยากาศการท่องเที่ยว สามารถพัฒนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งเป้าให้เป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบครบวงจร
 
          เมืองสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส พื้นที่ฐานสามเหลี่ยมตะวันออก พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางการค้าชายแดนระหว่างประเทศ มีแนวทางการพัฒนาให้เป็นสิงคโปร์ในประเทศไทยที่มีความหลากหลายของผู้คนทุกเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ผ่านการเดินทางเข้าออกของประชาชน การค้าชายแดนระหว่างประเทศในฐานะการเป็นประตูการค้าชายแดนสู่อาเซียน และการเป็นศูนย์กลางการกีฬา การจัดประชุมและนันทนาการ เพื่อเป็น Landmark แห่งใหม่ ด้วยการลงทุนเขตการค้าพิเศษ เพื่อให้มีการจับจ่ายใช้สอยของคนทุกระดับทั้งในและนอกประเทศ
 
          ขณะที่ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต.ได้กล่าวถึงรูปแบบที่เรียกว่า “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นแนวทางการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นทั้งด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวที่พัฒนาไปพร้อมกับอัตลักษณ์เมืองมุสลิม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาเชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นการพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของคนในพื้นที่ โดยเลือก 3 เมืองต้นแบบเพื่อการพัฒนาทั้ง 3 ด้าน ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาทั้งสามเมืองต้นแบบให้มีความเชื่อมโยงกัน เน้นความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะพื้นที่ กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในวงกว้าง เนื่องด้วยโครงการดังกล่าวได้กำหนดแผน เริ่มดำเนินการ ในปี 2560-2565 โดยจะมีทั้งการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุน ก่อนเชื่อมโยงการขนส่งไปยังประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งรัฐบาล เชื่อว่า การที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ ถือเป็นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง และสามารถนำไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ว่าด้วยเรื่องการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ วิถีชีวิตและความต้องการของประชาชน ขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณที่ดีระดับประเทศถึงความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ประเทศไทย
        
         นับเป็นโอกาสที่ดี ภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ช่วงปลายเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี และคณะมีมติเห็นชอบในหลักการผลักดันโครงการเมืองต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ที่จะร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป้าหมายสูงสุด คือ ประโยชน์ต้องลงไปสู่ประชาชนอย่างชัดเจน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ โดยจะส่งผลต่อความพร้อมในชีวิตที่ดีรอบด้านตามมา
 
A- A A+