logo_spinning ศอ.บต.ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ในวันที่ 27 กันยายน 2561 . คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด ศอ.บต. คลิกอ่านข้อมูลเพิ่มเติม logo_spinning

        นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการศอ.บต. เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา คร่ำหวอดในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างยาวนาน มีประสบการณ์งานด้านปกครองและพัฒนาพื้นที่ 35 ปี ในช่วงที่ท่านภาณุ     อุทัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการศอ.บต.นั้น ท่านเป็นรองเลขาธิการศอ.บต. 2 ปี ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 
 
          เลขาธิการศอ.บต. นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ อายุ 59 ปี เกิดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2500 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เคยดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอ นายอำเภอยะหา จังหวัดยะลา ผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายสังคมจิตวิทยา ศอ.บต. และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในปี 2556 ทันทีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการศอ.บต. ท่านได้กล่าวถึงนโยบายการบริหารงาน ส่งสัญญาณให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า  จะสานต่อสิ่งที่นายภาณุ อุทัยรัตน์ อดีตเลขาธิการศอ.บต.ทำไว้ทุกด้าน มีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่อง ไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมก็ยินดีรับฟังพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา และทุกวัย เพราะศอ.บต.มีหน้าที่ดูแลพี่น้องใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยจะเน้นหนักที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการศอ.บต. ก็จะทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องงานพัฒนา ด้านสังคม สนับสนุนการทำงานของทุกฝ่าย กระทรวง ทบวง กรม ที่มีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่นายภาณุ อุทัยรัตน์ ได้วางไว้ ซึ่งที่ผ่านมา ศอ.บต.ทำงานตามนโยบายรัฐบาล คำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พร้อมบูรณาการงานด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า หรือ กอ.รม.ภาค 4 ส่วนหน้า 
 
        อย่างไรก็ดี สิ่งที่เลขาธิการคนใหม่ต้องการความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่คือ การช่วยกันสอดส่องดูแล พร้อมแจ้งเบาะแสการก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่และความร่วมมือการแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติด ซึ่งยังมีผู้ค้าและผู้ซื้อปรากฏให้เห็นอยู่เนืองๆ โดยมีสถิติการดำเนินการจับกุมการลำเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่ยังมีอยู่มาก อาทิ จับกุมยาเสพติดที่ด่านตรวจเกาะหม้อแกง หมู่ที่ 7 ตำบลท่ากำชำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เป็นต้น ซึ่งการดูแลบุตรหลานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องช่วยกันในพื้นที่ เนื่องจากในทางศาสนาพุทธ ผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถือว่าบาป ส่วนในทางศาสนาอิสลามก็ถือว่า ฮารอม (ห้ามอย่างเด็ดขาด) 
 
         “จุดเด่นบ้านเรา คือ เรามีศาสนาที่เข้มแข็ง พี่น้องมุสลิมมีความเคร่งครัดในศาสนาเป็นอย่างมาก ส่วนพี่น้องไทยพุทธก็เช่นเดียวกัน แต่เด็กบางคนกลับเห็นต่าง สุดท้ายเมื่อไม่สามารถหาเงินได้ก็ขโมยจนต้องเป็นคดีความ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนเข้าใจทั้งเรื่องของศาสนาได้ดีและเรื่องโทษของยาเสพติดด้วยคือ การปลูกฝังความคิดดีๆตั้งแต่เรียนชั้นตาดีกาเป็นการเรียนการสอนในระดับต้นน้ำ หากเด็กและเยาวชนที่จบตาดีกามีความรู้ที่หลากหลายและถูกต้อง รู้สิ่งผิดกฎหมายและหลักศาสนา ก็จะก้าวสู่โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พัฒนาพื้นที่ ทำงานรับใช้บ้านเมืองต่อไปได้” นายศุภณัฐ กล่าว
 
          อย่างไรก็ตามการปฏิบัติงานของ นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เป็นไปได้ด้วยดีเสมอมา มีผลการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย โดยเฉพาะการประสานฝ่ายความมั่นคงที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และมีบทบาทสำคัญในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนอีกด้วย
 
A- A A+