กรมศาสนา แจ้งเร่งรัดให้ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ยืนยันสิทธิของผู้ที่จะเดินทางไปแสวงบุญประจำปีนี้ ภายในวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคมนี้ และหากมีโควตาเหลืออาจจัดสรรให้แก่ ศอ.บต. ตามโครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมไปประกอบพิธีฮัจย์ ••• Department of Religious Pilgrimage required all Hajj operators to confirm the names of its pilgrims within August 13, 2014. If there are remaining quotas, it will be distributed to the SBPAC project, supporting good people to fulfill their Hajj. ••• Jabatan Agama memaklumkan kepada semua pengusaha Haji hendaklah mengesahkan nama-nama Jemaah Haji tahun ini dalam tempoh 13 August 2014. Sekiranya terdapat kuota baki, ia akan diagihkan kepada SBPAC mengikut projek Sokongan Orang Baik Menunai Ibadat Haji. ••• ••• ••• ••• •••
Vinaora Nivo Slider

ภาพข่าวและกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next
นักเรียน/นักศึกษา ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบของนิทรรศการ ภายใต้มหกรรมวิชาการและการศึกษา เพื่อมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้

นักเรียน/นักศึกษา ร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบของนิทรรศการ ภายใต้มหกรรมวิชาการและการศึกษา เพื่อมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น.  ที่บริเวณสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 จังหวัดยะลา ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดงานมหกรรมวิชาการและการศึกษา เพื่อมีงานทำจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พีระศักดิ์ รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 12 จังหวัดยะลา พันเอกเพชรงค์ สิทธิศาง หัวหน้าส่วนงานการศึกษาและบุคลากรครู...

Read more
คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและสั่งการของ ผบช. เข้าเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติงานของ ศอ.บต.

คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและสั่งการของ ผบช. เข้าเยี่ยมและรับฟังผลการปฏิบัติงานของ ศอ.บต.

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 น.  ที่ห้องประชุมปฎิบัติการ (OR) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ กิจถาวะ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้การต้อนรับ พลเอกอุทิศ สุนทร หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะ ซึ่งมีกำหนดการเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2557 เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานตามสั่งการของหน่วยเหนือรวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จากสำนัก/กองต่างๆร่วมให้การต้อนรับ

Read more
ศอ.บต. จัดการประชุมปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน PMQA

ศอ.บต. จัดการประชุมปฎิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน PMQA

     เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557  เวลา 09.30 น. ที่ห้องโถง อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายสุชาติ อนันตะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา/ที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารการจัดการภาครัฐ เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวคิด หลักการ และการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐาน (PMQA: Public Sector Management Quality Award)” โดยมีบุคลากรจากสำนัก/กองต่าง ๆ...

Read more
ศอ.บต.พบปะบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ หวังทำหน้าที่เข้าถึงประชาชนในทุกหมู่บ้าน

ศอ.บต.พบปะบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ หวังทำหน้าที่เข้าถึงประชาชนในทุกหมู่บ้าน

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น.  ที่โรงแรมสตาร์ลิน รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ จังหวัดสตูล ในระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2557 และมีนายเหนือชาย จิระอภิรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ร่วมพบปะบัณฑิตอาสาจาก 7 อำเภอในจังหวัดสตูล กว่า...

Read more
ศอ.บต.ร่วมกับกรรมการอิสลามสตูลและผู้ประกอบการฮัจย์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับชาวมุสลิมที่จะเดินทางไปแสวงบุญ เพื่อให้ได้ความสะดวกและประกอบศาสนกิจอย่างสมบูรณ์

ศอ.บต.ร่วมกับกรรมการอิสลามสตูลและผู้ประกอบการฮัจย์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้กับชาวมุสลิมที่จะเดินทางไปแสวงบุญ เพื่อให้ได้ความสะดวกและประกอบศาสนกิจอย่…

     เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม 2557 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล นายอภิรัฐ  สะมะแอ ที่ปรึกษาเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ฝ่ายกิจการฮัจย์)  ร่วมพบปะและบรรยายในการอบรมผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี  2557  ของจังหวัดสตูล  จัดโดย ศอ.บต. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูลและสมาคมผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ภาคใต้  โดยมีประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด คณะวิทยากร  เจ้าหน้าที่  ผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ผู้นำกลุ่ม แซะฮฺ และผู้ไปประกอบพิธีฮัจย์ในจังหวัดสตูล เข้าร่วมจำนวนกว่า...

Read more
กอ.รมน. ภาค 4 สน. พบปะสื่อมวลชนทุกแขนง หวังให้สื่อจุดประกายความกระจ่างชัดของข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนไปยังประชาชนให้ได้รับทราบ

กอ.รมน. ภาค 4 สน. พบปะสื่อมวลชนทุกแขนง หวังให้สื่อจุดประกายความกระจ่างชัดของข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนไปยังประชาชนให้ได้รับทราบ

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น.  ห้องพิมพ์มาดา โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พลตรีวิวรรธน์ ปฐมภาค รองแม่ทัพภาคที่ 4/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า เป็นประธานในการพบปะสื่อมวลชนทุกแขนงใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา รวมถึงภาคประชาสังคม...

Read more
ศอ.บต.ปฐมนิเทศพร้อมเดินทางไปส่งนักศึกษาทุน Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ศอ.บต.ปฐมนิเทศพร้อมเดินทางไปส่งนักศึกษาทุน Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2557 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น.  ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่าที่ร้อยตรีเลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดปฐมนิเทศพร้อมให้โอวาทนักศึกษาทุน Muhammadiyah(มูฮัมมาดียะห์) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2557 โดยมีผู้แทนจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค4 สน.)...

Read more
เริ่มขึ้นแล้ว สำหรับการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2557 หวังสร้างนักกีฬาดาวดวงใหม่จากภาคใต้ ไต่ขึ้นสู่การแข่งขันในระดับชาติ

เริ่มขึ้นแล้ว สำหรับการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2557 หวังสร้างนักกีฬาดาวดวงใหม่จากภาคใต้ ไต่ขึ้นสู่การแข่งขันในระดับชาติ

      จากการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันของนักกีฬาทั้งในระดับเยาวชนและประชาชนที่โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้ (วันที่ 16 สิงหาคม 2557 เวลา 11.00 น.) มีการจัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์ภาคใต้ ประจำปี 2557 ขึ้น ณ อาคารพระเศวตรสุรคชาธาร สนามโรงพิธีช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี พันตำรวจโทสุบรรณ บัวยง...

Read more
 1. การศึกษา
 2. เศรษฐกิจ
 3. ต่างประเทศ
 4. กีฬา
 5. เทคโนโลยี
 6. อื่นๆ
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Prev Next
 1. ปฎิทินกิจกรรม
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. เวลาละหมาด
 4. ราคาทอง
 5. เว็บลิงค์
ราคา
ขาย
ทอง
1 บาท

banner egovbanner pbwatchbanner hajjbanner oicbanner sio

A+ A A-

คลิป วิดีโอ ข่าว สกู๊ป

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 2

(16-08-57) ศอ.บต.ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และสำนักงานการศึกษาเอกชน...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 2

(14-08-57) ศอ.บต.มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ กรณี ถูกหมาย พ.ร.ก. และ ป.วิอาญา...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 0

(06-08-57) ศอ.บต.ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามสงขลาและสมาคมผู้ประกอบกิจการฮัจย์ภาคใต้...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 15

(04-08-57) รองเลขาธิการ ศอ.บต. พบผู้ปกครอง นักเรียนพยาบาลยะลา ชี้แจงทำความเข้าใจสถานการณ์ในพื้นที่...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 9

ข้าราชการ ศอ.บต. ถวายพระพร

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 37

เลขาธิการ ศอบต อวยพรวันรายอ ฮศ. 1435

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 13

(23-07-57) ศอ.บต. มอบเงินให้อิหม่ามนำละหมาดตะรอเวียะห์ ในเดือนรอมฏอน พร้อมเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ...

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 18

(22-07-57) ศอ.บต. ระดมช่วยระบายผลผลิตด้านการเกษตรช่วงเดือนรอมฎอนและเทศกาลเข้าพรรษาสันติสุข รายละเอียดข่าว>>

Category: ข่าวกิจกรรม
Views: 20

ผู้บริหาร

panu

banner ondemand banner placeofworship banner tisis banner servey banner rdecbanner ncpobanner korpo

พยากรณ์อากาศ

ราคาน้ำมัน

สถิติการเข้าใช้งานเว็บไซต์

9489901
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งสิ้น
3783
14723
63563
153489
637140
1068863
9489901

IP ของคุณ: 107.21.135.68